Henrik Östlund

Brandingenjör
Henrik Östlund har 25 års erfarenhet inom områdena räddningstjänst, brandskydd samt risk- och krishantering. Henrik har även mer än fem års erfarenhet av tunnelsäkerhet och järnväg. Han är expert och specialist inom området brandskydd i byggnader, tunnelsäkerhet i järnvägstunnlar, räddningstjänstplanering med fokus på insatsplanering och händelser med farliga ämnen och CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive). Henrik är specialist inom området krishantering med fokus på krisplanering, nödlägesplanering, skadeförebyggande arbete samt risk- och sårbarhetsanalyser.

I korthet
Startade på Bricon: 2016.
Placering: Umeå.
Utbildning i urval: Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer (SRV), brandingenjörsutbildning (Lunds tekniska högskola), MSB observatörsutbildning med specialinriktning farliga ämnen, kemkoordinatorutbildning med återkommande fortbildning.

Kontakt
Henrik Östlund
070-364 27 30