Byggnadstekniskt brandskydd

Bricon erbjuder brandtekniska tjänster inom hela byggprocessen enligt Plan- och bygglag (PBL). Ju tidigare i processen vi får möjlighet att komma in i projektet, desto större möjlighet finns att anpassa den brandtekniska lösningen utifrån byggherrens och verksamhetens behov.

Bricon erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Brandskyddsbeskrivningar från projekteringshandling via hela byggprocessen till kontroll av brandskyddsåtgärder utifrån upprättad brandskyddsbeskrivning och en slutgiltig relationshandling. Den slutgiltiga relationshandlingen utgör en brandskyddsdokumentation enligt Boverkets Byggregler (BBR).
  • Vi genomför projektering enligt både förenklad och analytisk dimensionering. Det är projektets karaktär som avgör dimensioneringsmetod. I vissa fall är det ett myndighetskrav på analytisk dimensionering, i andra fall kan det finnas ekonomiska eller funktionella vinster med avsteg från BBR, och därigenom analytisk dimensionering. Vi kan utföra verifiering för utrymning, bärande stomme, tätt placerade byggnader m.m.
  • Ventilationsbrandskydd är en viktig del i det byggnadstekniska brandskyddet. Vi hjälper er att välja rätt skyddsmetod och vid behov verifiera vald metod. Vi har lång erfarenhet av fläktar i drift och verifiering av mekanisk ventilation av trapphus och hisschakt.
  • Under utförandeskedet erbjuder vi vårt stöd på byggarbetsplatsen. Vår erfarenhet är att många utförandefel går att förhindra genom brandkonsultens delaktighet genom hela byggprocessen.
  • Vi hjälper företag med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att säkerställa att företagens skyldigheter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (LSO) är uppfyllda.
  • Bricon har konsulter som är Certifierade sakkunniga brand (SAK 3) enligt PBL. Våra konsulter är certifierade på nivå K, vilket är den högsta nivån.
  • Bricon är medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening (BRA), vilket säkerställer att våra produkter håller en hög kvalitet.