Övriga tjänster

Exempel på övriga tjänster vi kan erbjuda inkluderar bland annat:

  • Upprättande av plan för hantering av extraordinära händelser enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LXO). Utbildningar och övningar rörande krisberedskap enligt LXO.
  • Skräddarsydda utbildningar och övningar rörande brandskydd och riskhantering.
  • Vi agerar övningsledare vid olika typer av scenariospel så att företag kan identifiera brister och styrkor inom sina organisationer och inom sin krisberedskap.
  • Vi hjälper företag med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att säkerställa att företagens skyldigheter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (LSO) är uppfyllda.
  • Våra konsulter har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kurser inom utredning av olyckor och brandplatser och vi kan bistå med olika typer av olycksutredningar.
  • Vi sitter med i referensgrupper för forskning och utveckling och vi deltar aktivt i undervisningen på högskolor och universitet.
  • Vi är aktiva inom intresseorganisationer och är medarrangörer för brandskyddskonferenser. Vi presenterar papers om brandskydd på konferenser.