Riskhänsyn i samhällsplanering

Bricon erbjuder tjänster inom riskhantering i samband med samhällsplanering för både företag och myndigheter. Bricon hjälper er att identifiera, analysera och bedöma era risker utifrån gällande lagstiftning och vedertagna riskhanteringsmetoder.

Myndigheter erbjuds tjänster inom främst samhällsplaneringsprocessen rörande risk för olycka enligt Plan- och bygglagen (PBL). Exempel på tjänster som erbjuds:

  • Riskutredning rörande farligt godstransporter på väg och järnväg.
  • Riskutredning rörande risker med infrastruktur i närheten av industri.
  • Riskutredning i samband med ny eller ändrad bebyggelse i närheten av industri eller farligt godsled.

Bricon genomför även kvalitativa och kvantitativa riskanalyser i samband med farliga verksamheter enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och hjälper företag i arbetet med brandskydd och riskhantering.