Tjänster för industrin

Det ställs allt hårdare krav att analysera, identifiera och hantera sina risker i olika verksamheter. Flera lagstiftningar ställer krav på genomförandet av riskanalyser.

Bricon hjälper er med att välja riskanalysmetod efter verksamhet och dess risker. Hur risker kan och ska hanteras varierar, men i de flesta fall är en kombination av organisatoriska och tekniska åtgärder nödvändiga. Att genomföra tekniska åtgärder är ofta relativt enkelt. Att begränsa en risk genom exempelvis ändrade rutiner och ökad medvetandegrad för risker i organisationen kan vara svårare men är ofta effektivt.

Med fokus på långsiktigt och hållbart säkerhetsarbete kan vi hjälpa er med riskhantering inom exempelvis:

  • Riskanalyser och säkerhetsrapporter enligt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen)
  • Riskutredning, klassningsplaner och explosionsskyddsdokumentation för hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
  • Riskanalyser vid fysisk planering enligt Plan- och bygglagen (PBL).
  • Riskanalyser vid farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO).
  • Kvalitativa och kvantitativa riskanalyser avseende personsäkerhet och driftsäkerhet för befintliga, nya och ändrade verksamheter.
  • Insatsplanering och insatsplaner.