Kvalitets- och miljöpolicy

Vår kvalitetspolicy

Vi vill vara kundens första val

Våra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Bricon ska bedriva högkvalitativt ingenjörsarbete med kunden i fokus. Vi arbetar för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har hög kompetens

Vi har och utvecklar den kompetens som krävs för att möta kunders och kollegors behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar och driver ständig förbättring

Vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Vi ställer höga krav på oss själva och på våra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Vår miljöpolicy

Vi vill minska miljöpåverkan

Vi verkar för att förebygga och begränsa sådana skador på människor, egendom och miljö som orsakas av olyckor. Vi ger råd och ställer krav på riskreducerande åtgärder vid industrier och byggnationer.

Vi följer lagar

Vi ska minst uppfylla kraven i alla tillämpliga lagar och bestämmelser samt arbeta inom ramen för en god konsultetik.

Vi tar ansvar och driver ständig förbättring

Vi skall aktivt följa utvecklingen och vara öppna för tekniska innovationer som bidrar till att minska vår miljöbelastning. Vi ska hålla oss a jour med nya regler och lagar som påverkar miljön i vår verksamhet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Publicerad den 3 oktober 2017